Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Vestjysk særpræg

Vestjysk særpræg

Fra 1999 til 2005 har Lemvig Museum gennemført en række etnologiske undersøgelser af emnet ”Vestjysk særpræg og vestjyske værdier”. Formålet har været at beskrive og analysere begrebet ”vestjyskhed”, der ofte formuleres både af og om folk i Vestjylland. Undersøgelserne spænder fra større opgaver med indsamling af kildemateriale og fotos, interviews, båndoptagelser, fotodokumentation og observationsrapporter til enkelte interviews og udklipssamlinger. Det indsamlede materiale er løbende blevet uddybet og perspektiveret i forbindelse med afholdelse af en række foredrag og møder, og det har givet anledning til formulering af nye undersøgelsesområder.
Undersøgelserne er udført af museumsinspektørerne Ellen Damgaard og Mette Lund Andersen, Lemvig Museum.

Delundersøgelser

”Vestjysk særpræg og vestjyske værdier”:
I 1999 gennemførte museet en spørgeskemaundersøgelse om ”Vestjysk særpræg og vestjyske værdier”, og den har dannet udgangspunkt for en række detailundersøgelser i 1999-2001:
Tradition og nutid i åndelig sang og musik.
Rockfestivalen Haze over Haarum.
Dilettant og lokalrevy i Gudum.
Natursyn hos befolkningen, lokale digtere og malere.
Traditionel brug af naturen (jagt og fjordfiskeri).
Grænser og konflikter (SID-Kristelig Fagforening i konflikt på lokal maskinstation, kommunesammenlægning i 1970, servicebutik m.m.).

”Kampen om naturen”:
I 2001 uddybede museet temaet ”kampen om naturen” som en del af undersøgelsen af vestjysk særpræg. Hovedundersøgelsen tog sit udgangspunkt i statsinstitutionen Kystdirektoratet (hovedkontor i Lemvig) i historisk og nutidigt perspektiv med særlig henblik på mødet mellem statsinstitutionen og lokalbefolkningen omkring naturspørgsmål. Formålet med undersøgelsen var at afdække faktorer, der påvirker Kystdirektoratets samarbejde med lokalbefolkningen langs Vestkysten og omvendt, og at sammenligne institutionens ageren i kystområdet med andre instansers (f.eks. Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening).

”Nutidens Kulturarv”:
I 2002 påbegyndte museet endnu en større delundersøgelse under temaet ”Vestjysk særpræg”. Gennem en spørgeliste har museet søgt at indkredse materielle og immaterielle emner, der af lokalbefolkningen selv opfattes som centrale for den lokale identitet og historie. Det kunne være landskaber, bygninger og monumenter, virksomheder, produkter, genstande, begivenheder, personer, fortællinger, sang, litteratur og billedkunst m.v. Med udgangspunkt i besvarelserne foretog museet en række mindre undersøgelser af kulturmiljøer og mindesten, ”De store fortællinger” (primært om ulykker på havet), Vestjysk Gospelfestival, ”www.7660.dk” (samarbejde i lokalsamfundet), Fællesskab og lederskikkelser i Bonnet, Riis’ Bustrafik, Cheminova og lokalsamfundet, Lemvigs hoteller som et fælles minde, Begrebet Vestjyske værdier og Vestjysk Bank.

”Vestjyske virksomheder”:
I 2004 undersøgte museet fem udvalgte virksomheder på Lemvigegnen. Det var Bonnet Maskinfabrik, Vandborg Karosserifabrik, Egholm Maskiner, Redningsringen og Hornvarefabrikken Husflid. Undersøgelsen tog sit udgangspunkt i nutiden, men inddrog også virksomhedens historie. Der blev lavet interviews, observationsrapporter, fotograferet og indsamlet genstande og andet materiale.

”Vestjyder og tilflyttere”
I 2005 gennemførte museet en undersøgelse af ”ikke-vestjyder”s syn på det særligt vestjyske, med henblik på at belyse samspillet mellem ”de andres” konstruktion af det vestjyske og vestjydernes egen konstruktion. Det var primært en interviewundersøgelse med hovedvægt på nutiden, men inddrog også beskrivelser i ældre kilder, hvor den vestjyske befolkning skildres af udefra kommende. Det er planen at sætte denne undersøgelse ind i et regionalt og nationalt perspektiv i samarbejde med et netværk af museer og arkiver i landet i et fælles projekt under ledelse af Dansk Folkemindesamling.