Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Forskningsprojekter på Lemvig Museum

Aktuelle forskningsprojekter

Museets to fagligt uddannede - museumsleder Mette Lund Andersen og museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen arbejder i 2013-14 på to forskningsprojekter.   

Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca. 1880-1970. Første del af fælles forskningsprojekt med Holstebro og Struer Museum. Forskningsprojektet handler om Statsungdomslejren Klosterheden – senere kaldet Statens arbejdstekniske ungdomsskole Klosterheden. Formålet med projektet har været at se på skoven som et sted for aktivering af unge arbejdsløse, og for kultivering af disse i betydningen at uddanne og udvikle evner og færdigheder og at bibringe kundskaber og civilisere de unge mennesker. Projektet skal ses i relation til Holstebro og Struer Museer som har beskæftiget sig med ”den kultiverede skov” – dvs. opdyrkning og drift af plantagen i historisk perspektiv. Lemvig Museum arbejder i 2014 videre med projektet under overskriften ”Arbejdsliv i Klosterheden”.

Bag pigtråd – Rom flygtningelejr. Arkivundersøgelser om Romlejren – en lejr for tyske flygtninge, som lå syd for Lemvig fra 1945-1948. Formålet med projektet har været at kortlægge lejrens historie og se på forholdene og livet i lejren, samt at se på Romlejren i kontekst med den nationale situation og flygtningelejre i hele landet.  Projektet formidles i form af udstilling, foredrag, omvisninger og artikel.

Limfjordsmuseernes Samvirke

I 2005 indledte Lemvig Museum samarbejde med 7 museer rundt om den vestlige del af Limfjorden der alle, som en del af deres ansvarsområder, arbejder med kulturhistorien i egnen omkring Limfjorden. Det førte i 2006 til oprettelse af Limfjordsmuseernes Samvirke med henblik på etablering af et formaliseret samarbejde om undersøgelser, forskning og formidling af emner med relation til Limfjorden og Limfjordslandene. Samvirket omfatter Struer Museum, Muse®um, Limfjordsmuseet i Løgstør, Morslands Historiske Museum, Museet for Thy og Vester Hanherred samt Lemvig Museum. 

Undersøgelsesplaner i Limfjordsmuseernes Samvirke
Samvirkets seneste undersøgelsesprojekt handlede om rekreativ brug af fjorden - om fritidsliv på fjorden i form af lystsejlads, kajakroning og surfing. Projektet blev formidlet i en sejlede udstilling på den gamle Venøfærge i sommeren 2013.    
I 2014 udarbejdes en ny plan for fælles forskningsprojekter i 2015-2018.