Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

regionalt samarbejde

Museets regionale samarbejde

Limfjordsmuseernes Samvirke

I december 2005 mødtes en række mindre museer omkring den vestlige del af Limfjorden for at drøfte et fælles fremtidigt samarbejde omkring nyere tids undersøgelser. Det var Lemvig Museum, Museet for Thy og V. Hanherred, Skive Museum, Fur Museum, Limfjordsmuseet og Morslands Historiske Museum. Struer Museum var også indbudt til mødet, men havde ikke mulighed for at møde op. De er dog også aktive deltagere i det nye samarbejdsforum.
I løbet af 2006 har museerne etableret Limfjordsmuseernes Samvirke. Ét af formålene med samvirket er at samle de faglige kræfter, sådan at man gennem fælles undersøgelser og formidling får belyst væsentlige sider af Limfjordslandets kulturhistorie. Tanken har allerede vist sig bæredygtig på et seminar i juni 2006, hvor deltagerne i løbet af en enkelt arbejdsdag kunne mønstre en righoldighed af mulige undersøgelsesemner, der inden mødets afslutning blev sat på plads i nogle overordnede funktionelle temaer.
Af emner til en fremtidig fælles arbejdsplan for undersøgelser har man således samlet sig om følgende: Fjordens frugter (fisk og skaldyr), Limfjorden som rekreativ ressource, Infrastruktur, Den regulerede fjord, Udnyttelsen af Limfjordsområdets geologiske forekomster samt Kunstnere og forfattere omkring fjorden. Det er væsentlige og spændende emner, som museerne i forvejen har noget materiale om, men som fortjener en koordineret udforskning. Ved således at lægge sin viden sammen, vil museerne gennem gensidig inspiration løbende kunne formulere nye spørgsmål og nye vinkler i fremtiden.
I september 2006 indsendte Limfjordsmuseernes Samvirke sin første ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om midler til en fælles undersøgelse. Ansøgningen blev imødekommet med en bevilling på kr. 466.500. Undersøgelsen har titlen ”Fra musling til branding” og hører hjemme under hovedtemaet Fjordens frugter. Det er her tanken at undersøge, hvordan en naturressource som fisk og skaldyr kan bruges både som direkte fødevare, som industriprodukt med dertil hørende markedsføring og som en del af turisterhvervets branding af Limfjordsområdet. Undersøgelsen rummer en række punktstudier, der forankres på de enkelte museer, men udføres i samarbejde på tværs af institutionerne.
Det er planen, at undersøgelsen skal munde ud i fælles formidling i form af publikationer og udstillinger. Samtidig skulle den gerne give erfaringer til et fortsat og måske udvidet samarbejde omkring Limfjorden. Her har man drøftet de positive muligheder for tværfaglige samarbejdsrelationer med naturvidenskabsfolk, stednavneforskere, dialektforskere, kunst- og litteraturforskere. Naturlige samarbejdspartnere er også de nye kommuner og turisterhvervet, ligesom et samarbejde med de store museer omkring Limfjorden, Aalborg, Viborg og Holstebro, er inde i overvejelserne.
Det store sammenhængende kulturlandskab, som Limfjordsegnen udgør, har tidligere vist sig bæredygtigt som ramme omkring et musealt og tværfagligt samarbejde. Nu tages det op igen, fremmet af amtsgrænsernes bortfald og andre ændringer i tilvante strukturer. Foreløbig er det gået frisk over Limfjordens vande ligesom blæsten i Erik Bertelsens sang.
Se Samvirkets hjemmeside for mere info: www.limfjordmuseernessamvirke.dk

Andre regionale samarbejdsparter

Et værdifuldt samarbejde er forankret i Limfjordsegnens Litteratursamvirke, hvor en række institutioner samles, der alle beskæftiger sig med forfattere med rod i Limfjordslandet. For Lemvig Museums vedkommende er digteren Thøger Larsen omdrejningspunktet, men der var også et vellykket samarbejde omkring H.C. Andersens rejse i Jylland 1859 i H.C. Andersen-året.

Fra tiden i det nu nedlagte Ringkjøbing Amt er bevaret det unikke tværinstitutionelle samarbejdsnetværk ved navn Kultursamarbejdet, et forum for udveksling af idéer og udvikling af små og store kultursteder. Det ser heldigvis ud til at overleve strukturreformen og er nu forankret i Holstebro Kommune.

Amternes forsvinden har omdannet det tidligere eksisterende Museumsrådet i Ringkøbing Amt til et forum kaldet Samvirket Vestjyske Museer, der primært er blevet dannet for at forestå udgivelsen af en publikation om midt- og vestjyske kulturmiljøer. Og den nye regionsdannelse har medført etaberingen af et Museumsråd for Region Midtjylland, der antagelig vil løfte nogle opgaver omkring udvikling af skoletjeneste og kulturudvikling.