Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Lemvig Museums indsamlingspolitik

Aktiv indsamling

Det tilstræbes, at størstedelen af museets indsamling foregår som aktiv reflekteret indsamling i forbindelse med museets undersøgelser og forskning.
I den aktive indsamling lægges der vægt på at erhverve enkeltstående betydningsbærende genstande, dvs. genstande, der illustrerer centrale problemstillinger og pointer tilvejebragt gennem museets undersøgelser og forskning. Forskningsprojekter skal altid følges op af aktiv indsamling.
Det tilstræbes via aktiv indsamling at gøre alle museets faglige hovedtemaer tilstrækkelig repræsenteret i museets samlinger. Hovedtemaerne er:

Passiv indsamling

Museets passive indsamling begrænser sig til genstande, som i væsentlig grad supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger inden for de sagområder, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner, herunder i særdeleshed museets faglige hovedtemaer.
Indsamling af kunstværker finder kun sted, hvis værket kan bidrage til at fortælle kulturhistorie inden for museets faglige hovedtemaer.

Indkøb

Museet kan i særlige tilfælde vælge at købe genstande eller malerier, hvis det vurderes at disse i væsentlig grad udfylder huller i samlingen, som det ikke skønnes muligt at dække på anden vis. Indkøbte genstande og malerier skal på samme måde som andre erhvervelser have en velbegrundet relation til museets arbejdsområder og eksisterende samlinger. Der indkøbes ikke nye malerier til Jens Søndergaards Museum, da dette er en lukket samling.

Generelt

Museets leder forestår indsamlingen. I dennes fravær kan museets øvrige personale forestå en midlertidig modtagelse af genstanden, som skal godkendes af museets leder. Giveren gøres i disse tilfælde bekendt med museets praksis på området.
Ved modtagelse af genstande udfylder personalet sammen med giver museets indkomstseddel, som begge parter underskriver. Giveren gøres i den forbindelse opmærksom på at oplysninger om genstanden samt foto vil blive offentligt tilgængeligt igennem Museernes Samlinger.
Nyindkomne genstande skal hurtigst muligt registreres i SARA. Her anføres en grundig beskrivelse af genstanden samt en faglig begrundelse for erhvervelsen. Registreringen suppleres af et foto. Jf. museets registreringsvejledning.
Museets indsamling skal tage højde for museets begrænsede magasin- og opbevaringsforhold ligesom de praktiske perspektiver for fremtidig formidling af genstande nøje overvejes. Er der tale om store genstande skal dokumentation (fotografisk, beskrivelse mv.) af genstanden overvejes som alternativ til indsamling.
Genstande, som ikke ønskes indlemmet i samlingerne, kan hjemtages med henblik på at indgå i en studiesamling til undervisningsbrug eller lign. Dette kræver giverens skriftlige samtykke.