Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

fra museets samling

Museets samling


Hovedvægten i Lemvig Museums samlinger ligger på landbokultur, kystkultur og købstadskultur fra midten af 1700-tallet til nutiden. Geografisk set er de forskellige områder af Lemvigegnen jævnt repræsenteret, dog med en svag overvægt til området langs Vestkysten. Tidsmæssigt findes der samlinger fra hele den nævnte periode, dog ikke sådan at et enkelt emne kan belyses i hele tidsperspektivet. Der findes en mindre arkæologisk samling, bestående af fund fra området, herunder en god lille samling fra bopladser fra ældre stenalder fra henholdsvis Vinkelhage og Gjellerodde.
Samlingerne bærer præg af, at der fra museets oprettelse i 1931 i et vist omfang har været tale om målrettet indsamling. Det gælder samlingen af malede bondemøbler, samlingen vedrørende hornskemageri, samlingen vedrørende strandinger og redningsvæsen, samlingen af lokal kunst (Niels Bjerre, Kr. Bjerre) og samlingen vedrørende digteren Thøger Larsen (med Thøger Larsens arbejdsværelse), som alle blev anlagt allerede i 1930erne. Hertil kommer en del blandede samlinger af mindre landbrugsredskaber, fiskeredskaber, husgeråd og tekstiler fra 1800-tallet, indkommet i perioden fra 1930erne til 1960erne, delvis med meget mangelfulde oplysninger.
Siden 1970erne er der målrettet indsamlet genstande, billeder og andet materiale vedrørende Lemvig (med hovedvægt på handelslivet), de enkelte sognes historie, redningsvæsen og strandinger, snurrevodsfiskeri, hedehusmænd samt åndelige strømninger. Særlig må fremhæves en stor samling materiale vedrørende to af byens førende forretninger i 1900-tallet, ”Toft Nielsen & Matthesen” og ”Damernes Magasin”. Der er etableret en stor billedsamling bestående af fotos fra hele museets ansvarsområde. Malerisamlingen er løbende blevet forøget og blev i 1997 kraftigt udvidet med overtagelsen af samlingen på Jens Søndergaard Museet på Bovbjerg. I 1994 blev skulptursamlingen væsentligt forøget med overtagelsen af den lokale billedhugger Torvald Westergaards efterladte værker. Også Thøger Larsen-samlingen forøges løbende. Endelig er der siden 1989 etableret en samling omkring tegneserien ”Livets gang i Lidenlund”.
I 1999 påbegyndte museet en målrettet indsamling af nutidige genstande, primært i forbindelse med opbygningen af en ny udstilling om Lemvig og opland. Fra 2000 og frem er der foretaget indsamling i forbindelse med undersøgelserne om ”Vestjysk særpræg og vestjyske værdier” (sang og musik, jagt og fritidsfiskeri, lokale virksomheder etc.).
Samlingerne er i et vist omfang dækkende for museets ansvarsområde. Forskellene mellem de fede græsningsjorder mod nord og de magre hedeegne mod syd illustreres af samlingen af malede bondemøbler fra o. 1760 til 1825 og samlingen omkring hedehusmanden Peder Lykke. Købstadens funktion som handelscenter er velbelyst gennem samlinger, der dækker perioden fra 1800-tallet til nutiden. Samlingen vedrørende redningsvæsen og strandinger er dækkende, selv om den ikke er stor sammenlignet med specialmuseernes. Fiskerisamlingen kan ikke betegnes som dækkende ud over en grundig dokumentation af snurrevodstromlens indførelse i 1970’erne. Fra egnens industrier findes samlinger primært fra sidste halvdel af 1900-tallet til nutid, men disse kan ikke anses som dækkende. Samlingerne vedrørende egnens kunstnerliv dækker perioden fra 1880’erne til 1980’erne og må betegnes som fyldestgørende. De store mangler i samlingen ligger i emner som kvægopdræt, kystsikring, plantningssag, turisme og fritidsliv - noget som museet agter at råde bod på ved en bevidst indsamling.
Indsamlingen af genstande var i mange år restriktiv og styret af et ønske om at holde sig til de hovedemner, der blev formuleret i museets langtidsplan fra 1979. Det har betydet, at samlingens forøgelse i et vist omfang – og i stigende grad – har været baseret på undersøgelsesbaseret indsamling.