Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Hammerslag

Viden om auktionen.

Bjergningsarbejdet
Når et skib forliste, trådte en række myndigheder straks i aktion – strandfoged, politimester, toldvæsen, amtmand og den lokale konsul. Alt sammen for at sikre, at skibets ejer ikke led uret. Det var almindeligt at ejeren solgte last, inventar og skibsvrag på auktion. Så havde han penge til at betale udgifter til bjergning og vagthold og hjemtransport af mandskabet.

Når besætningen var reddet i land, gik man i gang med bjergning af gods og inventar fra skibet. Bjergearbejdet blev i reglen udført af det lokale bjergelav, ved Alexander Nevskijs forlis af det såkaldte Harboøre Nordre Bjergelav. Desværre er deres protokol ikke bevaret, så vi ved ikke, hvem der udførte arbejdet, hvor mange dage de arbejdede, og hvor meget de tjente per dag. Men alle ejendomme havde ret til at have en mand i bjergelavet. Ud over Nordre Bjergelav var tolv mand af Alexander Nevskijs besætning blevet tilbage for at deltage i bjergningsarbejdet.

Bjergningsarbejdet på Alexander Nevskij var uden sammenligning det mest omfattende nogensinde på denne del af Vestkysten. I dagene efter forliset roede fiskerne tur efter tur i deres store spidsstævnede ”havskibe” med inventar, panelvægge, tovværk, sejl, proviant o.s.v. Arbejdet varede indtil midten af oktober. Samtidig bjergede man alt løst gods, som drev ind på stranden. Det var strandfoged Chr. Knoppers ansvar. Det var typisk vragtømmer – dæksplanker, stykker af skibssiden, master og rær. Det blev ved at drive ind, længe efter at vraget var blevet tømt for alt inventar.

De lokale fiskere var dygtige til bjergningsarbejde. Det fremgår af en beskrivelse fra omkring 1860: Det var ofte med Livsfare og altid ved haardt Arbejde, de fortjente noget. Hvad de Folk udsatte sig for og sled i, f. Eks. med Aftaklingen af et i Brændingen rullende og huggende Vrag, gør man sig intet Begreb om, og det vakte altid Beundring hos de fremmede strandede Søfolk, der gerne begyndte med at ringeagte de fattige Fiskere; men disse havde næsten alle været til Orlogs, og naar de toge fat, løb ud ad Bugsprydet eller paa Rundholterne, saa toge de fremmede deres Hat af for dem. (E. Falbe Hansen, ”Erindringer fra Vestjylland”, i Hardsyssels Årbog 1909).

I Lemvig Avis kan man uge for uge følge bjergningsarbejdet og vragets skæbne:
13. oktober 1868
Bjergningen fra ”Alexander Newsky” skrider nu rask fremad. Indtil igaar var ilandbjerget saagodtsom hele Skibets Inventarium, en betydelig Masse Seil og Tougværk (til en Værdi af maaske 20,000 Rigsdaler) samt 12 Kanoner af en Vægt fra 6-12,000 Pund Stykket. Ombord paa Skibet forefindes endnu Maskineriet, endeel Kanoner, Krudtbeholdningen, der opbevares i hermetisk tillukkede Rum, samt forskjellige Gjenstande, som vanskelig kunne bjerges, før Skibet er pumpet læns.
17. oktober 1868
Admiral Likhalchoff, den russiske tekniske Kontrollør ved Bygningen af russiske Pandserskibe i England, opholder sig i disse Dage i Aarhus. Han har, efter Ordre fra sin Regering, været ved Harboøre for at undersøge, om ”Alexander Newsky” staaer til at redde, og er, efter sikkert Forlydende, kommen til det Resultat, at det er muligt ved Damppumper at lændse Skibet, og samtidig ved Dykker-Apparater og et Dampskib at bringe det flot (?). Grosserer Switzer i Kjøbenhavn, med hvem han staaer i Underhandling, skal have forlangt 20,000 Rigsdaler for sin Assistance – en Fordring, som Admiralen nok ikke vil gaae ind paa.
17. oktober 1868
Alle de Kanoner, som efter Strandingen vare ombord paa ”Alexander Newsky”, 39 store og 3 smaa, ere nu førte iland. Derimod vil det neppe lykkes at bjerge de Kanoner, som bleve kastede overbord, hvoriblandt en Goliath paa 60,000 pund.
20. oktober 1868
Den 17de dennes med stiv Kuling af Vest-Sydvest og høi Sø befandtes ”Alexander Newsky” at være sunken betydelig med Bougen, saa at de forreste Porte paa Batteriet kun vare i ringe Afstand over Vandet. Grunden til denne uheldige Forandring i Skibets Stilling maa nærmest søges i, at Søen, som med Syd- og Vestsydvest Storm næsten løber langskibs, naar den har passeret Bougen og sluppet Skibet, danner en Hvirvel, der skyller Sandet bort under Forenden, saa at denne gradeviis synker dybere. Yderlige Bjergning paa almindelig Maade og navnlig Udbringelse af Skibet maa under de nærværende Forhold betragtes som ugjørlig.
24. oktober 1868
Det Øieblik synes nu ikke længere at være fjernt, da Resterne af ”Alexander Newsky” staae som komplet Vrag paa Harboøre Strand. Allerede nu stiger og falder Vandet indenbords med samme Regelmæssighed og holder sig i samme Høide som udenbords; Bagbordsbougen hænger langt mere ud mod Søen end det tilsvarende Agterskib, og endelig er der opstaaet store Aabninger saavel i Dækkene som andetsteds ovenbords. At udpumpe Skibet, hvortil de fornødne Forberedelser vare trufne, vil under disse Omstændigheder være et frugtesløst Arbeide. Alt tyder desværre snarere hen paa, at Skibet i den forestaaende stormfulde Aarstid hurtigt og sikkert vil gaa sin fuldstændige Ødelæggelse i møde. Ved indtrædende heftig Nordveststorm vil Fregatten, der ligger med Bredsiden mod Nordvest, rimeligvis miste hele Overskibet lige ned til Batteridækket, og kun de sørgelige Rester, overskyllede af Bølgerne og halvt tildækkede af Sandet, ville, maaske gjennem en Række af Aar, minde om det stolte Skibs Forlis.
24. oktober 1868
Iforgaars ankom hertil Byen en Dykker, som igaar Morges reiste videre til Harboøre, hvor han skal gjøre et Forsøg paa at bjerge Maskineriet fra ”Alexander Newsky”.
5. november 1868 [torsdag]
”Alexander Newsky” er nu fuldstændig ødelagt. Allerede i en Uges Tid havde Skroget været saa medtaget af det stormfulde Veirlig i Forbindelse med Høivande, at man saa at sige daglig ventede, at det skulde skilles ad. Ligefra Strandingsstedet og til det omtrent en Fjerdingvei længere mod Nord liggende Vrag af Galeasen ”Anna”, ja endnu længere mod Nord og Syd, var Stranden bogstavelig oversaaet med Splinter og Stumper; Planker, Bjælker, Ladestokke til Kanoner og mange andre Gjenstande laa spredte over Stranden eller omtumledes af Brændingen. Skroget krængede saa stærkt, at man fra Land næsten kunde see Dækket lige fra For- til Agterstavnen; Midten laa betydelig lavere end det Øvrige, og andre Partier af Dækket ragede derimod højt i Veiret. Omtrent midt paa Bagbordsside var der en Aabning af mange Alens Brede, som naaede fra Rælingen ned under Vandets Overflade, og Agterskibet svaiede frem og tilbage for hvert Bølgeslag. I Mandags [2. nov.] indtraadte den saa længe forudsete Krisis: Skibet skiltes ad i flere Dele, og da Søen tilmed blev saa høi, at den om Tirsdagen da den var paa sit Høieste, paa flere Steder brød ind over Harboøre Klit, blev Ødelæggelsen i Løbet af disse to Dage saagodtsom fuldendt. Tirsdag Aften [3. nov.], var der kun en mindre Del af Forskibet tilbage, fastholdt af Ankere og Toug; alt det Øvrige ligger enten paa Havets Bund eller er i større og mindre Stykker skyllet op i Klitterne paa en Strækning af over en halv Miil. – Forbindelsen med Harboøre var igaar paa Grund af Høivande afbrudt.

J. Gr. Pinholts fortælling om bjergningsarbejdet
Men langt betydningsfuldere var Arbejdet ved den store og langvarige Bjærgning, der fulgte efter den enestaaende værdifulde Stranding, og som gav saa meget til det fattige Sogn, at det efter Forholdene medførte en hel Folkelykke og betød et mægtigt økonomisk Opsving. I Maanedsvis stod dette Arbejde paa: der var næsten ingen Ende paa, hvad dette som et Eventyrslot udstyrede Skib viste sig at rumme. Bortset fra Masser af Sejl, Tovværk og Kættinger i før ukendte Størrelser, Redskaber af enhver Art, Proviantforsyninger af de forskelligste Slags, Inventar af de fineste Træsorter med Udskæringer, Forgyldning og Marmor, Kahytsinventar og Komfurer af Kobber og Messing, tykke Gulvtæpper, fineste Hynder og Madrasser, Kikkerter og Instrumenter, Geværer, Pistoler og Sabler i én Uendelighed og meget, meget andet. Alene af et enkelt Stykke Bohave, en ”Sekretær”, bjærgedes ca. 150 Stykker. Hver af Befalingsmændene sagdes at have haft et saadant Møbel. Det var saare praktisk og solidt, med tre store Skuffer forneden, derover en Klap, der kunde slaas ned og benyttes som Skrivebord. Inden for Klappen seks Smaaskuffer i to Rækker og over disse en flad Skuffe i hele Møblets Bredde. I min Stue staar et Eksemplar, erhvervet for 15 Kr. i 1881, i Dag lige saa smukt og frisk som ved Bjærgningen.
Ikke mindst Opsigt vakte det, at Harboøre for første Gang mødtes med Petroleumslampen. Man var kun kendt med Tranlamper eller tynde Tællelys, og det vakte den største Forundring, at disse tynde Lampeglas kunde taale saa megen Varme og udstraale saa uanet stærkt Lys.
Fregatten havde et stort Harmonium, der kom ubeskadiget i Land og skænkedes til Kirken. Instrumentet fik dog en krank Skæbne. Den nærmest boende, som formaaede at betjene det, var urmager Ørnskov i Vandborg, og han paatog sig Hvervet mod et beskedent Honorar. Introduktionen forløb dog mindre heldig; straks da Forspillet lød, stemte Menigheden i. Dette kunde Organisten selvfølgelig ikke finde sig i; han afbrød og raabte: ”Hold Hals, til Koralen kommer!” Men det var ham umuligt at faa Menigheden til at indordne sig under det uvante nye; man fortsatte med den kraftige Sang af fuldt Hjerte og efter egen Smag. Efter nogle Ugers forgæves Forløb nedlagde Ørnskov Arbejdet, det blev ikke genoptaget. Instrumentet blev efter et Par Aars Forløb solgt ved en stor Auktion paa Hovedgaarden ”Cabbel” i Nr. Lem.
Det bjærgede hobede sig op i store Dynger paa Strandbredden, og der blev efterhaanden afholdt store Auktioner. Selvfølgelig var der Vagt ved Godset baade Nat og Dag af lokalt Mandskab; men dette hindrede ikke, at mangt og meget forsvandt, for Tidens Moral var saadant ikke Tyveri. Kanonerne blev sendt til Rusland; men det øvrige solgtes paa Stranden, saa hele Egnen forsynedes med Mængder af værdifulde Ting til billige Priser. Ikke alene i Sognet, men ogsaa i Omegnen var i mange Aar derefter denne Stranding en Mærkepæl i Tidsregningen, hvorfra man tidsbestemte Begivenheder.

(J.Gr. Pinholt, Fra Alexander Newsky’s Forlis ved Harboøre, i Dansk Fiskeritidende 30. april 1943).

Auktionerne

I november og december 1868 blev der holdt auktioner over godset fra Alexander Nevskij. Tovværk, blokke, sejl, ankerkæde, kobberbolte blev solgt på stranden i slutningen af november. I december kom turen til de bugnende lagre af møbler og andet inventar, der var blevet samlet i konsul Møllers pakhus i Lemvig. Der blev annonceret i Berlingske Tidende, Dagbladet, Hamburger Børsenhalle, Kieler Correspondenceblatt, Flensburger Tidende, Aalborg, Aarhus, Ribe, Odense, Thisted, Skive, Ringkjøbing, Holstebro og Lemvig Aviser, ved læsning på kirkestævne og 25 landsogne og ved trommeslag i Lemvig.

Fortegnelserne over det gods, som blev solgt på stranden, er bevarede, så man kan se både hvad der blev solgt, og hvem der købte varerne. Faktisk kom der folk fra hele landet, særlig storkøbmænd og håndværksmestre, der var interesserede i sejl og tovværk eller kobber og messing. De lokale købte først og fremmest bygningstømmer, som var en mangelvare i det fuldstændigt træløse Vestjylland.
Fortegnelserne over inventaret, som blev solgt i Lemvig, er blevet eftersøgt på Landsarkivet i Viborg og på Rigsarkivet, men de er endnu ikke dukket op. Ærgerligt nok, for det ville være virkeligt spændende at kende navnene på alle køberne af de flotte møbler, som stadig findes både i Alexander Nevskij-udstillingen og i privateje.

Annonce og omtaler i Lemvig Avis

Strandingsauktion
Efter Vedkommendes Begjæring afholdes sidst i denne og først i næste Maaned offentlig Auktion over en Mængde Inventariegjenstande m.M., som ere ilandbjergede fra den under 25.de September d.A. i Strandfoged Christen Pedersen Knoppers Strandlehn paa Harboøre indstrandede kejserlig russiske Skruefregat, 4,500 Tons drægtig, deriblandt navnlig:
Cirka 60 Stykker forskjellige, tildeels ganske nye, Seil,
37 Stykker do.d. Presenninger,
Kabeltouge, Pertliner, en betydelig Deel løbende og kapret, tildeels ganske nyt, Tougværk, Trosser, Blokke, Skibsbaade, 3 Længder Ankerkjætting, et stort Parti Kobberbolte og andre Gjenstande af Kobber, Messing og andet Metal, samt:
Ca. 5 Dousin forskellige Stole,
20 Stkr. Borde,
21 Stkr. Servanter,
11 Stkr. Speile,
30 Stkr. Chiffonnierer,
10 Stkr. Skabe,
10 Stkr. Sofaer,
1 Stk. Buffet
tildeels nye af Mahogny og forskjellige andre Træsorter
8 Stkr. Jernsenge
Madratser, Dækketøj, Linned, Lanterner, et godt Fortepiano, forfærdiget i St. Petersborg, og mange andre Inventariegjenstande.
Auktionen tager sin Begyndelse Mandagen den 30te November førstk., Formiddag Kl. 10, og fortsættes den følgende Dag eller Dage paa Strandingsstedet i Christen Pedersen Knoppers Lehn over alt Tougværket, Presenningerne, Skibsbaadene, Ankerkjættingerne, Kobberboltene, Skibsinventariet og Jernsengene m.M. Tilsidst sælges Seilene ved Flyvholm Pakhuus paa Harboøre.
Torsdagen den 3die December førstkommende, Formiddag Kl. 9, og følgende Dage afholdes Auktionen i Lemvig over Møblerne og de øvrige Inventariegjenstande, som Dagen før Auktionen kunne tages i Øiesyn paa Konsul Møllers Pakhuse her i Byen.
Hvilket herved bekjendtgjøres til almindelig Efterretning til alle Lysthavende.
By- og Herredsfogedkontoret i Lemvig, den 17de November 1868.
Møller.

(Lemvig Avis 19. november 1868)

Auktion
At der ved Auktionen paa Harboøre den 30te d.M. og paafølgende Dage endvidere bortsælges, som hørende til og bjerget fra den strandede keiserlig russiske Fregat:
et komplet Dykkerapparat med Slange og Tilbehør,
samt flere Pomper med tilhørende Slanger m.m.
bekjendtgjøres herved til Lysthavendes Efterretning.
By- og Herredskontoret i Lemvig, den 23de November 1868.
Møller.

(Lemvig Avis 24. november 1868)

Ved den d. 13de og 14de dennes paa Harboøre afholdte Auktion bleve de bjergede Vragstykker fra den russiske Skruefregat, i alt 1016 Numere, udbragte til 6060 Rd, 3 M. 15 Sk, inklusive Salær. Enkelte Numere gik meget høit; en større Flage, som var tæt besat med Kobberbolte, blev saaledes solgt for 821 Rd.
(Lemvig Avis 24. november 1868)

Ophugnings-Auktion
Efter Vedkommendes Begjæring bliver Onsdagen den 9de December førstkommende, Form. Kl. 10, afholdt offentlig Auktion i Strandfoged Christen Pedersen Knoppers Strandlehn paa Harboøre over en betydelig Deel Vrag m.m. fra det dersteds under 25de Spetember d.A. indstrandede keiserlig russiske Fregatskib, og hvoraf en stor Deel er tjenlig til Bygningstømmer og bestaaer deels af Eeg og deels af Fyr, hvoraf fremhæves:
Dæksbjælker fra 20-40 Fod lange, forskjellige Dæksplanker, afbrækkede Master, Vrænger m.m.M., samt over en betydelig Deel Jernbolte og Spigere.
Hvilket herved til Lysthavendes Efterretning bekjendtgjøres.
By- og Herredsfogedkontoret i Lemvig, den 30te November 1868.
Møller.

(Lemvig Avis 1. december 1868)

Lemvig, den 10. December 1868
Ved den Mandagen den 30te November og to paafølgende Dage paa Harboøre afholdte Auktion over Seil, Tougværk m.m. fra den strandede russiske Skruefregat, blev i alt 1144 Numere udbragte til 12,807 Rd. 2 M. 4 Sk. foruden Salær. En ilanddreven større Skibsflage blev solgt for 1255 Rd; et Fregatten tilhørende Dykkerapparat blev af et Kompagni paa Harboøre kjøbt for 640 Rd.
Ved Auktionen i Lemvig den 3die og 4de December over Møbler m.m. fra ”Alexander Newsky”, blev i alt 847 Numere udbragte til 5301 Rd. foruden Salær. Saavel til denne som den foregaaende Auktion havde mange Kjøbere fra de forskjellige Egne af Landet indfundet sig.

(Lemvig Avis 10. december 1868)

”Alexander Newskys” Redningsbaad har efter Strandingen ved Harboøre nu fundet en sikker Havn: den er som den største og eneste Hjulskib optaget i Skanderborg Skibsregister. Endeel Mænd i denne By have nemlig kjøbt den og forsynet den med Hjul og Maskine til at drive ved Haandkraft; Bestemmelsen er at benytte den til Lystseilads paa denne smukke Indsø. (Aarh. Amtstd.)
(Lemvig Folkeblad 13. maj 1869)

Auktioner – uddrag af de bevarede auktionslister for strandauktionerne på Knopper og ved Flyvholm Pakhus

13.-14. november 1868 – 1026 numre
813 dynger vrag og enkelte større stykker vragtræ
14 store skibsflager
161 stykker dæksbjælker, 4 stykker eg med dæk
6 stykker dæk
2 bjælker, 15 egestykker, 1 planke
7 stykker mast
15 bomme
5 stænger
2 rundholter
1 mers og 3 stykker af merset
2 rærer og 2 rærer med tov
12 råer
1 bramstang
1 gaffel
1 kommandobro [?, prisen lyder meget billig, købt af Chr. Pedersen Kirkeby, Houe]
2 lugekarme
6 stykker finkenet
4 ankere
1 spejl
56 tomme tønder
1 stang med to æselhoveder

1 barkasse (Storbåden)
1 køl af en båd

30. november 1868 – 1215 numre
433 bundter eller stykker tov samt 8 ruller tov
99 stykker trosser
10 stykker kabeltov
3 bundter liner, 1 styrline, 1 logline
3 vanter, 1 stag
1 mersefaldskurv
1 falderebstrappe og 3 stormlejdere
8 pøse

9 bundter jern
4 låse og 14 bundter låse
14 bundter jernbøjler
2 jernriste og 2 jernplader, 1 jernplade og krans
4 jernrør og 6 jernstænger
7 jernstøtter og 5 jernsøjler
1 jernbolt, 2 jernringe og 2 poser jern
1 jernspage
3 sigtere

1 jernlod
1 bundt kætting

17 kasser og dynger med kobberplader
4 kobberbolte
3 bundter kobberskinner, 9 kasser eller bundter med messingskinner
14 messingrør og 3 kobberrør
4 kobberbakker
2 bundter kobber og messing og 3 bundter messing
1 messingplade
3 kasser bly
1 tinkar
3 håndspager med messing
2 save

16 kobberkasser [krudtkasser]
35 kanonlavetter
135 kanonkugler
1 stativ
1 stk. aksel

1 bundt rorpinde
29 årer
1 varpanker, 2 båddræg
5 bådsmandsseler
4 svømmepuder
1 raketkasse
1 håndlod
4 lanterner
1 blikpumpe, 1 pumpe
8 læderspande og 1 vandsæk

1 bovspryd
11 rundholter, 11 taljer, 68 blokke
1 stykke skamfilingslæder
7 luger
3 længder ankerkætting
1 gangspil
2 styrerat [købt af hhv Feddersen og Konsul Andersen]

43 presenninger
1 dynge sejlstumper
1 bundt sejl
77 sejl af forskellig slags
1 bådstorsejl

1 slup med trosse og dræg
1 gig
1 beskadiget skibsbåd

2 trommer

1 dykkerapparat [købt af Th. Houmøller, Harboøre, for 640 rd.]
3 pumper med slanger og 1 pumpe uden slange
12 slanger

1 bundt børster

9 døre og 6 vinduer
14 sæt med 6 døre plus panel
10 skabe
14 trapper
1 talerør
4 trærender
1 ramme
2 closetter

1 bord og 1 bordplade
4 stole
1 seng
1 gulvtæppe og 1 gulvmåtte
4 kapper
13 madrasser, 3 tæpper og 21 puder
20 bundter voksdugstæpper
1 kasse med fajance
1 kuffert

14 tomme tønder, 38 tomme ankre, 1 krukke
1 filtrerapparat

1 jernovn og 1 jernlåg
1 jernspand og 1 bundt spande, 20 spande og 8 blikspande
42 baljer og 4 stykker bliktøj
1 kulspand, 1 kaminskovl

2 tønder surkål
5 kasser kål
3 fustager risengryn
21 fustager med smør
9 baljer talg
1 tønde eddike og 1 fustage salpeter
1 kasse flasker
3 pander
1 par vægtskåle
1 kasse med lys

1 høvlebænk
1 dunk maling 40 pund
1 pose med værktøj og 1 boremaskine
1 kobberhammer
6 jernsave
Diverse zinkhager

1 skibsflage
2 dynge kasser, poser og spande med ragelse, 15 dynger vrag