Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Lemvig Museums indsamlingspolitik

Aktiv indsamling

Det tilstræbes, at størstedelen af museets indsamling foregår som aktiv reflekteret indsamling i forbindelse med museets undersøgelser og forskning.
I den aktive indsamling lægges der vægt på at erhverve enkeltstående betydningsbærende genstande, dvs. genstande, der illustrerer problemstillinger og pointer, som igennem museets undersøgelser og forskning i det konkrete emne har vist sig at være centrale.
Det tilstræbes via aktiv indsamling at gøre alle museets saglige arbejdsområder tilstrækkelig repræsenteret i museets samlinger.

Passiv indsamling

Museets passive indsamling begrænser sig til genstande, som supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger inden for de sagområder, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner.
Museets indsamling afgrænses geografisk af Lemvig Kommune. Tidsmæssigt ligger hovedvægten på nyere tid, dvs. perioden efter år 1600 og nutiden. De overordnede emner for den passive indsamling er: malede bondemøbler, hornskemageri, strandinger og redningsvæsen, lokale malere (Niels Bjerre, Kr. Bjerre, Jens Søndergaard (Hans Brygge)), Thøger Larsen, Henning Gantriis (livets gang i Lidenlund), Lemvig købstads historie, kvægopdræt og handel, hedebønder og husmænd, åndelige strømninger, kystkultur, regional identitet, jagt og fiskeri samt turisme og fritidsliv.

Indkøb

Museet kan i særlige tilfælde vælge at købe genstande eller malerier, hvis det vurderes at disse i væsentlig grad udfylder huller i samlingen, som det ikke skønnes muligt at dække på anden vis. Indkøbte genstande og malerier skal på samme måde som andre erhvervelser have en velbegrundet relation til museets arbejdsområder og eksisterende samlinger. Der indkøbes ikke nye malerier til Jens Søndergaards Museum, da dette er en lukket samling.

Generelt

Bliver museet tilbudt genstande som i forvejen er repræsenteret i samlingerne, kan disse hjemtages med henblik på at indgå i en studiesamling til undervisningsbrug eller lign. Dette kræver giverens skriftlige samtykke.
Er den tilbudte genstand ikke interessant for museet i forhold til ansvarsområder og eksisterende samlinger skal modtagelse afslås under henvisning til museets indsamlingspolitik og Kulturarvsstyrelsens retningslinjer. Vurderes genstanden at have interesse for et andet museum, henvises giveren til dette. Vurderes genstanden musealt uinteressant kan det evt. foreslås giveren at aflevere genstanden til andre private samlinger.
Ved erhvervelse af genstande skal praktiske perspektiver for fremtidig formidling af genstanden overvejes.
Museets indsamling skal tage højde for museets begrænsede magasin- og opbevaringsforhold, dog aldrig sådan at disse i væsentlig grad hæmmer indsamlingen. Er der tale om store genstande, skal dokumentation (fotografisk, beskrivelse mv.) af genstanden overvejes som alternativ til indsamling.
Nyindkomne genstande skal hurtigst muligt registreres i Regin under den aktuelle undersøgelsessag. Her anføres en grundig beskrivelse af genstanden samt en faglig begrundelse for erhvervelsen. Registreringen suppleres af et foto.
Ved modtagelse af genstande udfylder personalet sammen med giver museets indkomstseddel, som begge parter underskriver. Giveren gøres i den forbindelse opmærksom på, at oplysninger samt foto af genstanden vil blive offentligt tilgængeligt igennem Museernes Samlinger.
Museets leder forestår indsamlingen. I dennes fravær kan museets øvrige personale forestå en midlertidig modtagelse af genstanden, som skal godkendes af museets leder. Giveren gøres i disse tilfælde bekendt med museets praksis på området.